کتاب های Hernández-Tamames, Juan Antonio; Mato Abad, Virginia; García-Álvarez, Roberto; González-Zabaleta, Javier; Pereira-Loureiro, Javier; Álvarez-Linera, Juan

download pdf Effect of water T2 shortening in the quantification of in-vitro proton MR spectroscopy, دانلود Effect of water T2 shortening in the quantification of in-vitro proton MR spectroscopy,Hernández-Tamames, Juan Antonio; Mato Abad, Virginia; García-Álvarez, Roberto; González-Zabaleta, Javier; Pereira-Loureiro, Javier; Álvarez-Linera, Juan, کتاب های Hernández-Tamames, Juan Antonio; Mato Abad, Virginia; García-Álvarez, Roberto; González-Zabaleta, Javier; Pereira-Loureiro, Javier; Álvarez-Linera, Juan,Wiley 2015-05-21, لیست کتاب های Wiley 2015-05-21,WorldCat, کتاب های WorldCat

Resurrection of “Galathowenia australis” (Polychaeta, Oweniidae) based upon type material / دانلود فایل

مشخصات کلی Resurrection of “Galathowenia australis” (Polychaeta, Oweniidae) based upon type material نویسنده کتاب (Author): Parapar, Julio ان..

ادامه مطلب